Głównym celem projektu „Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa 150 osób w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski (w tym mieszkańców obszarów objętych programem rewitalizacji w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym oraz osoby w wieku 50 lat i więcej).

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

Obszar: powiaty w woj. łódzkim: Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Wartość projektu: 1 777 774,97 zł

Kwota dofinansowania: 1 688 886,22 zł

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.