Głównym celem projektu „Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa 175 osób w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski (w tym mieszkańców obszarów objętych programem rewitalizacji w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym oraz osoby w wieku 50 lat i więcej).

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. - 30.09.2023r.

Obszar: powiaty w woj. łódzkim: Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Wartość projektu: 2 081 611,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 977 530,58 zł

 

Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia jego uczestników, m.in. poprzez:

  • przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych poprzez nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji społecznych i ogólnych oraz nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 123 UP – do 09.2023;
  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 25 UP – do 09.2023;
  • pozyskanie zatrudnienia przez min. 55 os. – do 10.2023.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.